Učno gradivo


Robot Lego in koordinatni sistem

Za 10-18-letne šolarje Lego, robot, Mindstorms, NXT

Sorazmernostni faktor 1

od 12 do 15 let. Sorazmernost, sorazmernostni faktor,
pojem funkcije, funkcijska zveza, linearna funkcija.

Sorazmernostni faktor 2

od 12 do 15 let. Sorazmernost, sorazmernostni faktor,
pojem funkcije, funkcijska zveza, linearna funkcija.
fizikalni poskusi in interdisciplinarne učne ure

Temperatura

od 12 do 15 let. Spremenljivka, sprememba, velikost spremembe, kontrola spremenljivk,
neodvisna spremenljivka, odvisna spremenljivka, test pravilnosti.

Termično raztezanje in pojem spremenljivke

od 12 do 16 let. Pojem spremenljivke, modeliranje, funkcijska razmerja,
termično raztezanje tekočin

Boyle-Mariotte in pojem spremenljivke

od 12 do 16 let. Pojem spremenljivke, modeliranje,
funkcijska razmerja, obratno sorazmerje Boyle-Mariottov zakon

Lom svetlobe in pojem spremenljivke

od 12 do 16 let. Pojem spremenljivke, modeliranje, funkcijska razmerja,
premo sorazmerje, lom svetlobe

Vzgon in pojem spremenljivke

od 12 do 16 let. Pojem spremenljivke, modeliranje,
funkcijska razmerja, premo sorazmerje, vzgon

Funkcijske zveze 1 - enostavni poskusi pri matematičnih ucnih urah

od 12 do 17 let. Funkcija, linearna, kvadratna, kubična,
obratno sorazmerje in ostale funkcijske zveze, pojavi vsebine v realnosti

Aritmetična sredina in avtomobilski diferencial

od 13 let dalje Aritmetična sredina, avtomobilski diferencial

Prestave na kolesu kot razmerja

od 13 let dalje Kolo, prestave na kolesu, razmerja

Zveza med maso in prostornino tekočine

od 13 do 15 let Spremenljivka, sorazmernostna konstanta, funkcija, enota, gostota

Fermat sreča Pitagoro

13 – 15-letniki Pitagorov izrek, ekstremne vrednosti, Fermatov princip

Prehranjevalni krog in frekvenčni kolači

od 14 do 16 let Prehrana, prehranjevalni krog, frekvenčni kolači, računanje odstotkov

Uporaba podobnih trikotnikov pri merjenju s paralakso

od 14 do 17 let Sorazmernost, sorazmernostni faktor, pojem funkcije,
funkcijska zveza, linearna funkcija

Koncept težišča

od 14 do 19 let Presečišča v trikotnikih, težišča ravnin in teles,
poskusi in računanje, uporaba linearne algebre.

Parabola

Za 15 letne Parabola, avtomobilske luči

Raziskovanje procesov razgradnje

od 15 do 16 let Ovirana rast, razgradnja, poskusi, analiziranje izmerjenih vrednosti,
regresija izmerjenih vredosti, modeliranje.

Zvočne funkcije

od 15 let dalje Funkcija, digitalen, zvok, resolucija

Vodoravni met in parabola

16 let Parabola kot povezovalka matematike in fizike

x^-0,5, Korenska funkcija v imenovalcu

16 let stare dijake Korenska funkcija v imenovalcu

Fermatovo načelo

od 16 do 18 let Ekstremalni problemi, odvodi, Fermatovo načelo

Funkcijske zveze 3

od 16 do 18 let Pojem funkcije, funkcionalno razmišljanje,
fizikalni poskusi z »neznanimi« ralacijami pri interdisciplinarnih učnih urah

Funkcija x^(3/2) in x^(1/2): dva konkretna primera

od 16 do 19 let Potenčna in konkrenska funkcija v praksi

Modeliranje pojavov v prometu

od 16 do 19 let Modeliranje pojavov v prometu

Dolžina krivulje

od 18 do 20 let Dolžina krivulje, uporaba integlara


Učno gradivo:
Učno gradivo